KHÓA TRILLIUM LOCK

KHÓA TRILLIUM LOCK

 •  Sử dụng đa dạng công nghệ
  thẻ như Mifare Classic, Mifare
  Plus, Ultralight…, cập nhật theo
  yêu cầu về thẻ sử dụng tại các
  tập đoàn quản lý khách sạn lớn
  hiện nay.
 • Khóa có thể tích hợp Bluetooth
  module, cho phép sử dụng
  smartphone để mở khóa bằng
  sóng Bluetooth.

                             

 

 

 

 

 

 

                          HTRFID TRILLIUM LOCK

 

 • Sử dụng đa dạng công nghệ thẻ
  như Mifare Classic, Mifare Plus,
  Ultralight…, cập nhật theo yêu cầu
  về thẻ sử dụng tại các tập đoàn
  quản lý khách sạn lớn hiện nay.
 • Khóa có thể tích hợp Bluetooth
  module, cho phép sử dụng
  smartphone để mở khóa bằng
  sóng Bluetooth

 

 

HTRFID ADVANCE TRILIUM LOCK

 

 

 • Sử dụng công nghệ thẻ từ
 • Thiết kế mới hiện đại
 • Khóa có thể tích hợp Bluetooth
  module, cho phép sử dụng
  smartphone để mở khóa bằng
  sóng Bluetooth

 

 

TRILLIUM MAGNETIC LOCK