két điện tử

két điện tử – Model OS100

két điện tử – Model OS200

Model OS500

OS200 top opening safe