khóa điện tử

khóa thẻ từ

khóa cảm ứng

Advance RFID

HT RFID

Khóa khách sạn sử dụng Bluetooth – Trillium RFID

Mag-Stripe Sliding Door Lock

Model: Adavance