hệ thống kiểm soát ra vào

hệ thống kiểm soát sử dụng thẻ cảm ứng

hệ thống kiểm soát sử dụng thẻ từ